-A +A
Ogłoszenia

Załączniki:

Zarządzenie nr 119/2020 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 12 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu "Rocznego Programu Współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r."

Załączniki:

  1. Roczny Program Współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
  2. Formularz zgłaszania opinii.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na zadania realizowane w 2020 roku przez organizacje pozarządowe na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w Ramach „Rocznego Programu Współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.


Zarządzenie nr 162/2019 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na zadania realizowane w 2020 roku przez organizacje pozarządowe na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka.

  1. Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych  do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na zadania realizowane w  2020 roku przez organizacje pozarządowe na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka, ogłoszonym przez Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka w dniu 28 listopada 2019 r.
  2. Wzór oferty.

Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu "Rocznego Programu Współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r."


Zarządzenie nr 138/2019 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 7 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu „Rocznego Programu Współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.”


Załączniki:

  1. Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych  do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług opiekuńczych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2019 roku, ogłoszonym przez Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka  w dniu 14 listopada 2018 roku.
  2. Wzór oferty

  1. Oferta realizacji zadania publicznego
  2. Formularz zgłoszenia uwag do oferty