-A +A
Ogłoszenia i komunikaty inne

Serwis internetowy fanimani.pl umożliwia organizacjom non-profit zbieranie darowizn przy okazji zakupów w internecie. Każda osoba, która kupuje w internecie korzystając z FaniMani.pl, może wskazać organizację, która otrzyma część wartości jej zakupów. Internauta za zakupy płaci tyle, co zawsze. Portal jest bezpłatny dla WSZYSTKICH organizacji oraz dla użytkowników.

Szczegóły dotyczące projektu - www.fanimani.pl


Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy samorządu województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Termin składania uwag i propozycji do projektu to 19 czerwca br.

Zaproszenie do współtworzenia Programu współpracy na 2016 rok

Formularz zgłoszenia propozycji do projektu


W związku z aktualizacją Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie podjął działania mające na celu przygotowanie strategii działań w gospodarce odpadami na lata 2016-2021 z uwzględnieniem lat 2022-2027. Powyższe działania będą możliwe tylko przy aktywnej współpracy i pomocy ze strony społeczności lokalnych. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowiecka zwraca się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Jej wyniki pozwolą uwzględnić opinię organizacji w przygotowywanym dokumencie.

ANKIETA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU MAZOWSZA DOTYCZĄCA SYSTEMU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW


Program Funduszu Inicjatyw Obywatelskich „Mazowsze Lokalnie” przeznaczy blisko 235.000 zł na mikrodotacje dla młodych organizacji pozarządowych. Fundacje, stowarzyszenia oraz kluby sportowe (w tym uczniowskie) mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości od 1.500 do 5.000 zł.