-A +A
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka. Trwają prace nad wykonaniem nowej strony internetowej, dostosowanej do wymogów wyżej wymienionej ustawy.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część dokumentów PDF nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.) lub są to skany dokumentów,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jestMichał Kulesza, adres poczty elektronicznej, dostepni@ostrowmaz.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Pierwsze główne od ulicy 3 Maja bez możliwości wejścia do budynku osób niepełnosprawnych (schody), drugie od Placu Księżnej Anny Mazowieckiej, gdzie znajduje się podjazd dla wózków.

W budynku nie funkcjonuje obszar kontroli.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze na parterze oraz I piętrze. W budynku jest jedna winda. Winda nie posiada wszystkich rozwiązań służących osobom niepełnosprawnym (np. nakładki i oznaczenia dla osób niewidomych).

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

W holu po lewej stronie od wejścia głównego znajduje się kancelaria Urzędu (punkt informacyjny), w którym udzielana jest pomoc osobom z niepełnosprawnością. W przypadku gdy osoba niepełnosprawna chce skorzystać z usługi Urzędu, pracownik kancelarii po określeniu potrzeby, realizuje ją, bądź zawiadamia odpowiednią merytorycznie komórkę organizacyjną Urzędu. Pracownik merytorycznie realizujący obsługę wykonuje czynności przy wydzielonym stanowisku w holu na parterze budynku. Po załatwieniu sprawy, pracownik Urzędu służy pomocą osobie niepełnosprawnej w opuszczeniu Urzędu.  Powyższe zasady mają zastosowanie do obsługi osób niepełnosprawnych, osób z ograniczeniem zdolności ruchowej, a w uzasadnionych przypadkach również innych osób, które zgłaszają taką potrzebę.

W Urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Na parterze budynku brak jest rozkładu pomieszczeń budynku w formie wizualnej, informacja taka zapewniona jest w sposób głosowy (kancelaria Urzędu - punkt informacyjny).

Nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego lub psa przewodnika (poinstruowani pracownicy kancelarii - punktu informacyjnego).

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do budynku od Placu Księżnej Anny Mazowieckiej.

Na chwilę obecną w budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego. Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają możliwość:

 1. przesłania korespondencji pisemnej kierowanej na adres: Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka,
 2. korzystania z poczty elektronicznej - e-mail: poczta@ostrowmaz.pl,
 3. przesyłania faksów na numer 29 679 54 70, 29 679 54 80,
 4. korzystania z platformy e-PUAP.