-A +A
Budżet miasta

Czym jest budżet?

 

Budżet gminy jest rocznym planem jej dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Ten plan finansowy, to równocześnie plan dokonywania wydatków w danym roku i plan mający wpływ - poprzez decyzje o zadłużeniu - na sytuację gminy przez wiele lat.

 

Aby dobrze zrozumieć funkcje budżetu trzeba pamiętać, że:

  • ujęte w budżecie dochody stanowią prognozę;
  • wydatki i rozchody to nieprzekraczalne limity;
  • uchwalając budżet radni decydują nie tylko o tym, jak duże będą wydatki, jak zmieni się zadłużenie, ale dokonują wyboru zadań, które administracja będzie realizować;
  • budżet jest upoważnieniem udzielonym przez Radę Burmistrzowi do zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków, a nie bezwzględnym nakazem do ich dokonywania;
  • budżet nie obejmuje wszystkich środków, jakimi dysponuje gmina na realizację jej zadań, ani wszystkich wydatków ponoszonych dla wykonania tych zadań.

Budżet powstaje w kilku etapach:

  1. oszacowanie dochodów;
  2. zestawienie wydatków niezbędnych do wypełnienia zadań własnych określonych w art. 6 us. 1 ustawy o samorządzie gminnym, oraz zadań zleconych,
  3. przygotowanie zestawienia rozchodów, tzn. spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów;
  4. oszacowanie wysokości niezbędnych wydatków inwestycyjnych;
  5. w przypadku, gdy potrzeby określone w pkt. 2, 3 i 4 przekraczają wysokość środków określonych w pkt. I - określenie wysokości kredytów i pożyczek, czyli przychodów.

Należy pamiętać, że ogólna kwota zadłużenia nie może przekroczyć 60%, a spłata kredytów, pożyczek i odsetek 15% planowanych dochodów danego roku.

Za sporządzenie projektu budżetu i przedstawienie go do 15 listopada Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej, odpowiedzialny jest Burmistrz. Rada powinna uchwalić budżet do 31 grudnia poprzedzającego rok budżetowy, w uzasadnionych przypadkach później, lecz nie później niż 31 marca roku budżetowego.

Budżet Miasta na 2020 rok

Budżet Miasta na 2019 rok

Budżet Miasta na 2018 rok

Budżet Miasta na 2017 rok

Budżet Miasta na 2016 rok

Budżet Miasta na 2015 rok

Budżet Miasta na 2014 rok

Budżet Miasta na 2013 rok

Budżet Miasta na 2012 rok

Budżet Miasta na 2011 rok

Budżet Miasta na 2010 rok

Budżet Miasta na 2009 rok

Budżet Miasta na 2008 rok

Budżet Miasta na 2007 rok