-A +A
Sesje Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

Zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym samorząd ma obowiązek utrwalania i transmitowania obrad sesji rady miasta. Przepisy obowiązują od początku VIII kadencji.

Transmisje z poszczególnych sesji Rady Miasta Ostrów Mazowiecka dostępne są na profilu Rada Miasta Ostrów Mazowiecka na portalu YouTube oraz na stronie www.ostrowmaz.esesja.pl.

W Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce "Działalność Rady Miasta" znajdują się informacje dotyczące posiedzeń Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, w tym porządek obrad, nagrania z sesji oraz wyniki głosowań.


KLAUZULA INFORMACYJNA w związku z prowadzeniem transmisji i rejestracji nagrań SESJI RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

PODCZAS UCZESTNICZENIA W OBRADACH SESJI RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA MOGĄ BYĆ PRZETWARZANE PAŃSTWA DANE OSOBOWE, W TYM WIZERUNEK.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (zwanego dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka, z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych poprzez adres e-mail: iod@ostrowmaz.pl.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu transmitowania i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO  tj. zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale w przypadku Państwa uczestnictwa w obradach komisji lub Sesji Rady Miasta Ostrów Mazowiecka konieczne w celu realizacji zadań nałożonych na Administratora.
 5. W zakresie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, przysługują Panu/Pani następujące prawa:
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
  • prawo do usunięcia danych – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO,
  • prawo ograniczenia przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
  • prawo do cofnięcia zgody – tylko jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych w szczególności firma Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO sp. z o.o. w Lublinie udostępniająca i serwisująca oprogramowanie eSESJA.
 8. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyjątkiem danych osobowych umieszczonych na profilu Rada Miasta Ostrów Mazowiecka na portalu YouTube. O zasadach przetwarzania danych na portalu YouTube można dowiedzieć się na stronie https://policies.google.com/privacy.
 9. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

Relacje z sesji Rady Miasta VII kadencji

Załączniki: 
ZałącznikWielkość
PDF icon klauzula_informacyjna.pdf448.5 KB