-A +A
24.05.2019
Stabilność Muzeum zachowana. Istotne, pozytywne zmiany w umowie z Ministerstwem Kultury.

Na odbywającej się 23 maja sesji Rada Miasta przyjęła uchwałę w sprawie zmian do umowy o prowadzeniu Muzeum Dom Rodziny Pileckich wspólnie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz zatwierdziła zmiany w statucie Muzeum.

Rada Miasta wyraziła tym samym zgodę na podpisanie przez burmistrza aneksu do umowy z 27 grudnia 2016 roku zawartej pomiędzy Wiceprezesem Rady Ministrów, Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr. hab. Piotrem Glińskim a Miastem Ostrów Mazowiecka. Radni większością głosów przyjęli też zmiany w statucie Muzeum.

Jak poinformował burmistrz Jerzy Bauer, że dobrym skutkiem zakończyły się rozmowy z ministrem kultury prof. Piotrem Glińskim, który gościł w Ostrowi Mazowieckiej 20 maja br. W wyniku rozmów umowa z Ministerstwem na współprowadzenie Muzeum Dom Rodziny Pileckich zostanie przedłużona aż do 2030 roku. Instytucja zostanie na trwałe wpisana do rejestru muzeów prowadzonych przez Ministra Kultury, co w znaczący sposób zwiększy stabilność funkcjonowania czy jej prestiż. Zachowane zostaną dotychczasowe warunki finansowania instytucji, tzn. Miasto przeznaczać będzie 200 tys. złotych rocznie na jej funkcjonowanie, zaś Ministerstwo 1 mln rocznie. Dodatkowo środki przeznaczone na inwestycje zostaną zwiększone do prawie 8,5 mln złotych. Wpisanie instytucji do rejestru Ministra spowodowało też konieczność dokonania zmiana w statucie Muzeum. Zmiana polegać będzie na tym, że Ministerstwo uzgadniać będzie z Miastem najważniejsze elementy funkcjonowania tj. uchwalenie statutu oraz wybór dyrektora instytucji.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.

Jak dodał burmistrz budowa Muzeum przebiega zgodnie z planem. Z końcem września br. prace budowlane powinny się zakończyć. Wówczas wykonawcy przystąpią do wyposażania budynku oraz rozpoczną instalację wystawy stałej. Otwarcie Muzeum planowane jest na początku listopada br. | BP