Czytaj więcej w kategorii Inwestycje

Brak innych aktualności o tej samej kategorii.
-A +A
01.12.2016
Nowa inwestycja drogowa w mieście

Miasto Ostrów Mazowiecka zrealizowało w bieżącym roku inwestycję pn. „Rozbudowa ciągu ulic: Bursztynowa, Szpitalna, Bielska i przebudowa ul. Bursztynowej w Ostrowi Mazowieckiej” dofinansowaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Całkowita wartość projektu zamknęła się w kwocie 2 697 057, 58 PLN, w tym dofinansowanie ze środków PRGiPID wyniosło 1 319 082,00 zł oraz wkład własny Miasta Ostrów Mazowiecka w wysokości 1 377 975,58  zł.

W dniu 1 października 2015 roku Wojewoda Mazowiecki, zgodnie z Uchwałą nr 154/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019” oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na budowę, przebudowę, remont dróg powiatowych i gminnych ( DZ. U. z 2015 r., poz. 1451), ogłosił nabór wniosków dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego, zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania w ramach wyżej wymienionego Programu.

W dniu 29.10.2015 roku Miasto Ostrów Mazowiecka złożyło do konkursu wniosek aplikacyjny pn. „Rozbudowa ciągu ulic: Bursztynowa, Szpitalna, Bielska i przebudowa ul. Bursztynowej w Ostrowi Mazowieckiej”, który po przeprowadzeniu oceny formalnej i merytorycznej uzyskał pozytywną ocenę i otrzymał dofinansowanie.

Dnia 11.05.2016 r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych w ramach przedmiotowej inwestycji. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „ OSTRADA” Sp. z o.o. z Ostrołęki. Kwota oferty opiewała na 2 674 917,58 zł.

 W ramach inwestycji wybudowano łącznie 1 252,43 mb dróg o nawierzchni asfaltowej t.j. zrealizowane zostały odcinki ul. Bielskiej (594,96 mb) i ul. Bursztynowej (298 mb ) oraz rozbudowano ul. Szpitalnej (539,47 mb). Wzdłuż rozbudowanych i przebudowanych odcinków ulic wykonane zostały chodniki o zmiennej szerokości, w zależności od ich lokalizacji i przeznaczenia o powierzchni 2244,58 m2 oraz ścieżki rowerowe. W ciągu ul. Szpitalnej wykonane zostały dwie zatoki autobusowe oraz parking o łącznej ilości 136 miejsc postojowych.. Na ul. Szpitalnej i ul. Bielskiej wybudowane zostało oświetlenie uliczne oraz sieć kanalizacji deszczowej. Sieć ta została włączona do już istniejącego kolektora deszczowego zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Bielskiej, przy skrzyżowaniu z ul. Szpitalną. Wzdłuż całej inwestycji wykonano 59 zjazdów indywidualnych i publicznych.

Decyzją nr 104/2016 z dnia 25 listopada 2016 roku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowalnego w Ostrowi Mazowieckiej udzielił pozwolenia na użytkowanie inwestycji pn. „Rozbudowa ciągu ulic: Bursztynowa, Szpitalna, Bielska w Ostrowi Mazowieckiej”.